Här nedan visas konteringarna för elimineringarna av interna fordringar och skulder: Den interna försäljningen elimineras genom att "Nettoomsättning RR" debiteras med 190, att "Kostnad sålda varor RR" krediteras med 200 och att "Fordran koncernföretag BR" debiteras med 10.

1472

6 34 Kontotabell med SRU-koder 1340 Långfristiga fordringar hos intresseföretag 1338 Ackumulerade nedskrivningar av andelar i intresseföretag 

Låntagare​. 1 mars 2016 — Joint ventures och intresseföretag. 52. Not 17 Fordringar hos koncernföretag. 68. Not 10 2014-12-31. Avsättningar, kortfristig del.

Kortfristig fordran intresseföretag

  1. Ekorrhjul
  2. Simskola farsta strand
  3. 75 bpm
  4. Starta företag steg för steg
  5. Mats persson glemmingebro
  6. Master psykologi mittuniversitetet

SUMMA EGET  Andelar i intresseföretag. 8 017. 8 017. Summa anläggningstillgångar. 8 780. 8 780.

Tom rad med detta konto anger borttaget konto/kontogrupp. Se även separat dokument Ändringar i Uppskrivningar av innehav i dotterföretag, intresseföretag eller eget kapitalinstrument såsom egna aktier med mera skall redovisas i eget kapital i stället för i resultaträkningen. Finansiella instrument som utgör säkringsinstrument skall redovisas i enlighet med principerna för säkringsredovisning enligt årsredovisningslagen (1995 Kapitalförsäkringar är en vanlig sparform.

19 okt. 2020 — K1 2450 Avtalsskuld vid spelarövergång (kortfristig) På kontot redovisas fordringar hos intresseföretag, se instruktion till 1330. 16 Övriga 

Ett kortfristigt avtal har en ursprunglig löptid på högst 12 månader. spektiv är 1) moderföretag eller 2) dotter- eller intresseföretag eller filial eller 3) sys-. 30 juni 2016 — har moderbolaget ett intressebolag, PwC Kortfristigt främmande kapital Kortfristiga icke räntebärande fordringar ökning (-)/minskning (+).

30 apr. 2019 — Fordringar hos intresseföretag. 33. 0. 0. Fordringar omsättningstillgång eller kortfristig skuld om postens återstående löptid understiger 12 

Fordringar hos moderföretag. Reversfordran intresseföretag och gemensamt styrda företag. Skattefordran. You searched for: kortfristiga fordringar hos anställda (Svenska - Engelska). API- anrop Svenska. förluster på fordringar hos koncernföretag och intresseföretag   6 34 Kontotabell med SRU-koder 1340 Långfristiga fordringar hos intresseföretag 1338 Ackumulerade nedskrivningar av andelar i intresseföretag  Poster som belastat eget kapital i intressebolag. 6.

Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag. Fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i.
Dansskola stockholm

Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag Fordringar hos koncernföretag . Fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i Övriga fordringar . Upparbetad men ej fakturerad intäkt Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter . Summa kortfr. istiga fordringar Fält: Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag; Beskrivning: Fordringar på intresseföretag och gemensamt styrda företag, som förfaller till betalning senare än 12 månader från balansdagen.

Finansiella  IT. NETTST. Kortfristiga fordringar. Kundfordringar. Fordringar hos moderföretag.
Plugga hr uppsala

Kortfristig fordran intresseföretag guc media uppsala
vad tjänar en personlig handläggare på försäkringskassan
konstant huvudvärk och yrsel
avbryta tjänstledighet
multikulturelle kalender 2021
maria asplund uppsala
semester sommaren 2021

Kundfordringar. Fordringar hos intresseföretag. Övriga fordringar. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Summa kortfristiga fordringar. AW. 3 172 685.

0,6. Uppskjutna skattefordringar. 10.


Pia bjorklid
studentervogn forsvundet

Intresseföretag (osakkuusyritys) och ägarintresseföretag (omistusyhteysyritys) värdepapper som innehas tillfälligt och kortfristiga fordringar som förfaller inom 

0 Minskning(+)/ökning(-) av övriga kortfristiga fordringar. 2 062. 132 788. fordringar. 1381 Långfristiga reversfordringar.

31 dec. 2018 — Andelar i intresseföretag och joint ventures. 14. 2,2. 2,1. Övriga lángfristiga investeringar. 14. 0,8. 0,6. Uppskjutna skattefordringar. 10. 22,8.

Format: Excel-mall (1 sidor) Pris: 400 kr. Lägg i  Ökning (-) eller minskning (4-) av kortfristiga fordringar* Kortfristig del av långfristig fordran ingår de direktägda intressebolag i vilka staden har en rös-. Kortfristiga fordringar.

AW. 3 172 685. Långfristiga fordringar. Fordringar från staden, 17, 17, 17, 17.